1 §

Yhdistyksen nimi on Virtain Pursiseura ja sen kotipaikka Virtain kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura. 

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää veneily- ja vesilläliikkumisharrastusta ja -taitoa.

Seura järjestää jäsenilleen tilaisuuksia teoreettisten taitojen soveltamiseen käytännössä kurssien ja harjoitusten sekä kilpailujen muodossa.

3 §

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon.

4 §

Seuran jäsenet ovat: kunniajäseniä, ainaisjäseniä, varsinaisia jäseniä sekä kannattajajäseniä.

Kunniajäseneksi voi seura hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten ¾ enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Ainaisjäsen on jokainen varsinainen jäsen, joka on suorittanut seuran liittymismaksun ja lisäksi yhdellä kertaa tai erissä seuran vuosimaksun kaksikymmentäkertaisena, tai jonka seuran hallitus on yksimielisellä päätöksellään sellaiseksi kutsunut.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen 16 vuotta täyttäneen henkilön.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka vuosittain suorittaa varsinaisen jäsenen vuosimaksun kymmenkertaisena.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat seuran kunniajäsenet, ainaisjäsenet ja varsinaiset jäsenet.

Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet maksavat seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään jäseneksi maksetaan vuosikokouksen määräämä kertakaikkinen liittymismaksu.

5 §

Hallituksella on oikeus yksimielisellä päätöksellä määräajaksi tai ainiaaksi erottaa seuran jäsen, joka on rikkonut sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, mutta erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun Hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekemiseen vaaditaan ¾ enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

6 §

Seuran hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana sekä neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Näistä puolet eroaa vuosittain, ensin arvan perusteella ja sitten järjestyksen mukaan.

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin eli varapuheenjohtajan, sihteerin, ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä – näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja - on saapuvilla.

7 §

Hallitus voi joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta nimittää tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa eri tarkoituksia varten toimikuntia sekä vahvistaa ohjesääntöjä ja antaa määräyksiä.

8 §

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 §

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit sekä vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta ja on tilintarkastajien jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi.

2. Pitää yhteyttä Suomen Navigaatioliittoon.

3. Edustaa seuraa ulospäin ja tehdä seuran puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana.

4. Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistaa niissä esille tulevat asiat.

5. Panna täytäntöön seuran kokousten tekemät päätökset.

6. Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta.

7. Hyväksyä seuran jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen seurasta.

8. Hoitaa jäsenluetteloa ja koota määrätyt jäsenmaksut.

9. Laatia ehdotus seuran vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen.

10. Hoitaa muut seuraa koskevat asiat.

11 §

Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:

- kevätkokoukseen helmikuun aikana

- syyskokoukseen marraskuun aikana

Muita kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa 1/10 seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävällä kokouskutsulla ja esityslistalla.

12 §

Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa niissä keskusteltaviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

Jos jäsen haluaa jonkun asian tulevan seuran kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausunnon.

13 §

Seuran kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.

14 §

Äänestykset seuran kokouksessa ovat avoimia, mikäli ei joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten langetessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 §

Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi milloin on kysymys talousarvion ulkopuolella olevista määrärahaesityksistä, jolloin esityksen hyväksymiseen vaaditaan ¾ (kolmeneljäsosan) enemmistö.

16 §

Kevätkokouksessa:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Käsitellään ilmoitusasiat.

5. Esitetään vuosikertomus

6. Esitetään tilintarkastajien antama lausunto.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta.

8. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen 11 § ja yhdistyslain 14 § määräykset.

Syyskokouksessa:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

2. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Käsitellään ilmoitusasiat.

5. Käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten.

6. Käsitellään talousarvioehdotus.

7. Päätetään jäsenien liittymismaksun suuruudesta.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan kaksi jäsentä ja yksi varajäsen hallitukseen erovuoroisten tilalle.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan.

12. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 11 § ja yhdistyslain 14 § määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1.:stä päivästä.

17 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannatetaan ¾ annetuista äänistä.

18 §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuuden kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, on sen varat luovutettava sille keskusjärjestölle, johon seura kuuluu jäsenenä tai ellei tällaista ole, käytettävä muulla tavalla meripelastustoimintaan viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

19 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.